Nowe zasady funkcjonowania Uczelni

Szanowni Państwo,
w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – wystąpiły już pierwsze przypadki zachorowań wśród pracowników Uczelni – wprowadzam następujące zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 5 do 15 października br.:

 1. Wszystkie niekontrolowane wejścia do budynku (bez portierni) powinny zostać niezwłocznie zamknięte.
 2. Osoba wchodząca do obiektu powinna:
 3. a)mieć zasłonięte usta i nos;
 4. b)zdezynfekować ręce;
 5. c)poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.

Portier odmawia wstępu do budynku osobie, której temperatura ciała wynosi co najmniej 38°C lub osobie, która nie spełnia warunków a) i b).

 1. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety, biblioteki, sale dydaktyczne, etc.) i opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu. 
 3. Dopuszcza się korzystanie z ogólnodostępnych szatni bez obsługi.
 4. W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wprowadza się pracę w trybie rotacyjnym, przy czym kierownik jednostki zobowiązany jest zorganizować pracę w taki sposób, by zapewnić prawidłową realizację zadań. 
 5. W miejscach pracy należy ograniczyć obecność osób postronnych (tylko jedna osoba obsługiwana) i zminimalizować czas bezpośredniego kontaktu.
 6. Osoby zakażone powinny niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, który następnie informuje prorektora ds. kadr i rozwoju.

 
Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 
Z poważaniem
 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Skip to content