O MISHiS

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne są studiami pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi (na kierunku wiodącym prawo i teologia), prowadzonymi w trybie stacjonarnym.

Na uniwersytecie w Poznaniu kierunek pojawił się w roku akademickim 2002/2003, jako program indywidualnych studiów humanistycznych administrowany przez Collegium Europaeum Gnesnense UAM. Na początku funkcjonowanie tej nowatorskiej formy studiów nastręczało szereg problemów, ale dzięki poparciu rektora oraz skutecznej działalności dyrektora MISH UAM, profesora Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka, początkowe trudności udało się przezwyciężyć.

Z roku na rok, wraz z rosnąca liczbą nowych studentów i coraz większą aktywnością starych, hasło MISH stawało się na UAM coraz bardziej rozpoznawalne. Studenci nie tylko wyróżniali się na zajęciach, ale także działali w kołach naukowych czy samorządach.

W roku 2007 pierwszy rocznik poznańskich MISHowców obronił prace magisterskie. W tym samym roku studenci MISH zorganizowali studencko-doktorancką konferencję naukową Kultura cnoty – cnoty kultur. Inicjatywę tę kontynuowano, rok później odbyła się konferencja Doświadczanie przestrzeni. Wyrazem działalności naukowej i organizacyjnej środowiska studentów były także spotkania kół naukowych czy obozy integracyjne.

Ważnym wydarzeniem w dziejach MISH było przeniesienie administracji studiów do Poznania w roku akademickim 2008/2009. Od tego momentu MISH związany jest z nowo utworzoną Pracownią Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych. Nastąpiła także zmiana nazwy kierunku na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS).

Od roku akademickiego 2014/2015 MISHiS związany jest bliżej z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Oferta dydaktyczna MISHiS obejmuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (na kierunku prawo i teologia), prowadzone tylko w trybie stacjonarnym. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów i możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie.

W ramach studiów w Programie MISHiS można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.

Studenci MISHiS-u mają prawo uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów UAM.

Studenci MISHiS mają prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS.

Studenci mogą się ubiegać o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach UAM, a także na innych uczelniach. Tryb ubiegania się o udział w zajęciach spoza Programu MISHiS przewiduje: uzyskanie zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.

Studenci MISHiS pierwszego roku biorą udział w wyjeździe naukowym zorganizowanym w ramach przedmiotu Wstęp do badań Interdyscyplinarnych, podczas którego realizują opracowany wcześniej na zajęciach, projekt naukowy. Przedmiot kończy prezentacją swoich badań podczas konferencji z udziałem studentów.

Skip to content