DLA STUDENTA

Zarządzenie Nr 62/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 4, § 5 i § 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2017/2018:

2 października 2017 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
3 października 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
21 grudnia 2017 r. – 2 stycznia 2018 r. wakacje zimowe
1 – 21 lutego 2018 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 21 czerwca 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
30 marca – 3 kwietnia 2018 r. wakacje wiosenne
22 czerwca  – 4 lipca 2018 r. letnia sesja egzaminacyjna
5 – 31 lipca 2018 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 -31 sierpnia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
3 – 16 września 2018 r. sesja egzaminacyjna*

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

§ 2
  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 29 września 2017 r.
  2. W roku akademickim 2017/2018 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2017 r. (Inauguracja roku akademickiego), 30 i 31 października 2017 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 9 maja 2018 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.
  3. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauk i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  4. W dniu 20 maja 2018 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki