KADRA

Merytoryczną kontrolę nad Programem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych sprawuje Rada Programowa, w której skład wchodzą powoływani do niej przez Rektora prodziekani ds. studenckich wszystkich wydziałów UAM uczestniczących w Programie.

Studiami kieruje Dyrektor powołany przez Rektora UAM.

Rada Programowa koordynuje administracyjnie działalność MISHiS.

prof. UAM dr hab. Rafał DymczykDyrektor MISHiS

Zapalony podróżnik, wykładowca przedmiotów turystycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez wiele lat pracujący jako pilot wycieczek na różnych kontynentach. Oprócz prowadzenia zajęć, organizuje w Pracowni zagraniczne wyjazdy naukowe i praktyki studenckie.

Od października 2020 roku pełni funkcje Dyrektora Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, a od stycznia 2021 Kierownika Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych.

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak

Urodzony w 1957 r., filolog klasyczny specjalizujący się w dziedzinie literatury nowołacińskiej XVI–XVIII w., historyk idei i badacz cywilizacji, eseista i tłumacz poezji łacińskiej. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  gdzie pracuje obecnie jako profesor nadzwyczajny na drugim etacie. Od 2009 r. zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (Instytut Nauk Edukacyjnych), w której od 2010 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Badań nad J. A. Komeńskim.

Magisterium z filologii klasycznej otrzymał w 1981 r. na UAM, gdzie w 1990 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy pt.  Antyk w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał  w 1998 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przedstawiając książkę pt. Łacina w kulturze polskiej. Od 1999 r. profesor nadzwyczajny UAM.

Jego zainteresowania filologiczne skupiają się na poezji polsko-łacińskiej oraz na literaturze łacińskiej tworzonej w Chinach w okresie od XVI do XVIII w. Wiele uwagi  poświęcił zwłaszcza łacińskiej poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI (1595–1640), publikując na ten temat dwie książki i kilkanaście artykułów. Innym autorem, który stał się przedmiotem jego fascynacji jest Michał Boym SI (1612–1659) – polski misjonarz w służbie cesarza Yongli (południowa dynastia Ming). Prowadzone nad jego pismami studia zaowocowały w nauce uformowaniem się nowej dziedziny badań zwanej sinolatynistyką.

Drugim obszarem aktywności naukowej Aleksandra Mikołajczaka jest nauka o cywilizacjach, gdzie koncentruje się na zagadnieniach transferu idei i dialogu międzykulturowego. Wiele prac poświecił zwłaszcza kwestiom tożsamości łacińskiego i grecko-bizantyjskiego kręgu kulturowego oraz ich wzajemnego oddziaływania w cywilizacji europejskiej. Zajmuje się także związkami i kontaktami Europy i Chin w dobie nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrali w tym procesie Polacy.

W obu tych dziedzinach opublikował ponad 200 pozycji, w tym dziewięć monografii naukowych, dziesięć książek popularnonaukowych i eseistycznych oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe opublikowane w Polsce i za granicą  po francusku, angielsku, ukraińsku, bułgarsku, chorwacku i po chińsku. Z zakresu swych badań prowadził także wykłady gościnne na wielu europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetach, m.in: Ca’ Foscari w Wenecji (Italia), Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (Macedonia), Pajsija Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria), Neofita Rylskiego w Błagojewgradzie (Bułgaria), Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina), Akademii Teologicznej w Siergiejew Posad (Rosja),  Uniwersytecie Dilman w Manilii (Filipiny), Uniwersytecie Sun Yat-sena w Guangzhou (Chiny), Uniwersytet w Zhaoqing (Chiny). W dziedzinach swych zainteresowań naukowych wypromował pięciu doktorów, kontynuujących jego badania Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W okresie dotychczasowej pracy pełnił też szereg funkcji akademickich, piastując m.in. stanowisko prodziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (1993–1999) oraz dyrektora „Collegium Europaeum” UAM w Gnieźnie (2000–2008), którego był współtwórcą. Od 2003 r. kieruje też Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi na UAM, a od 2010 r. również Pracownią Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych.

Należy do kilku towarzystw naukowych, będąc m.in. członkiem z wyboru mediolańskiej „Academia Ambrosiana”. Był lub jest członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych: „Fundamenta Europaea” – założyciel i od 2002 r. redaktor naczelny, „Images” – współzałożyciel i od 2003 r. członek komitetu redakcyjnego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” (w latach 2002–2009).

Doctor Honoris Causa: College of Turism w Błagojewgradzie (Bułgaria) oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina). Za swą działalność uhonorowany został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  odznaką honorową „Za zasługi dla miasta Gniezna” nadaną przez Radę Miasta Gniezna. Jest laureatem Nagrody im. św. Brata Alberta.

 prof. UAM dr hab. Konrad Dominas

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Jego dysertacja Internetowa recepcja mitu o Eneaszu, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka, została rekomendowana przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe „Informatyka z technologią informacyjną” na Politechnice Poznańskiej, przedstawiając pracę Audyty serwisów internetowych-optymalizacja funkcjonalności w zakresie architektury informacji, użyteczności i marketingu internetowego.

Od roku 2009 pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Pracowni Humanistycznych Studiów Humanistycznych. W Pracowni rozwija swoje zainteresowania naukowe, związane z recepcją kultury antycznej w Internecie oraz problematyką funkcjonalności informacji w systemach komputerowych.

Tematyka prowadzonych przez niego zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak: język łaciński z elementami kultury antycznej, marketing i public relations w Internecie, komunikacja medialna, kultura Internetu, technologie informacyjne, architektura informacji w serwisach internetowych. Koordynował kilka międzynarodowych projektów, zarówno unijnych, jak i ministerialnych. Swoje doświadczenie związane z tematyką szeroko pojętych mediów cyfrowych i ich wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, uzupełnia prowadzeniem szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Ostatnie lata spędził pracując nad rozprawą habilitacyjną Internet jako nowa przestrzeń literatury antycznej, której celem jest ukazanie grecko-rzymskiego dziedzictwa w mediach cyfrowych, a w szerszym kontekście odpowiedź na pytanie: czym jest literatura antyczna w kulturze popularnej? Decyzją Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dr Konrad Dominas otrzymał 31 stycznia 2018 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo.

Skip to content