KADRA

  1. Merytoryczną kontrolę nad Programem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych sprawuje Rada Programowa, w której skład wchodzą powoływani do niej przez Rektora prodziekani ds. studenckich wszystkich wydziałów UAM uczestniczących w Programie.
  2. Studiami MISHiS kieruje Dyrektor powołany przez Rektora UAM.
  3. Rada Programowa koordynuje administracyjnie działalność MISHiS.

Dyżury pracowników w I semestrze 2018/2019

 

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak – Dyrektor MISHiS

Urodzony w 1957 r., filolog klasyczny specjalizujący się w dziedzinie literatury nowołacińskiej XVI–XVIII w., historyk idei i badacz cywilizacji, eseista i tłumacz poezji łacińskiej. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  gdzie pracuje obecnie jako profesor nadzwyczajny na drugim etacie. Od 2009 r. zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (Instytut Nauk Edukacyjnych), w której od 2010 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Badań nad J. A. Komeńskim.

Magisterium z filologii klasycznej otrzymał w 1981 r. na UAM, gdzie w 1990 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy pt.  Antyk w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał  w 1998 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przedstawiając książkę pt. Łacina w kulturze polskiej. Od 1999 r. profesor nadzwyczajny UAM.

Jego zainteresowania filologiczne skupiają się na poezji polsko-łacińskiej oraz na literaturze łacińskiej tworzonej w Chinach w okresie od XVI do XVIII w. Wiele uwagi  poświęcił zwłaszcza łacińskiej poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI (1595–1640), publikując na ten temat dwie książki i kilkanaście artykułów. Innym autorem, który stał się przedmiotem jego fascynacji jest Michał Boym SI (1612–1659) – polski misjonarz w służbie cesarza Yongli (południowa dynastia Ming). Prowadzone nad jego pismami studia zaowocowały w nauce uformowaniem się nowej dziedziny badań zwanej sinolatynistyką.

Drugim obszarem aktywności naukowej Aleksandra Mikołajczaka jest nauka o cywilizacjach, gdzie koncentruje się na zagadnieniach transferu idei i dialogu międzykulturowego. Wiele prac poświecił zwłaszcza kwestiom tożsamości łacińskiego i grecko-bizantyjskiego kręgu kulturowego oraz ich wzajemnego oddziaływania w cywilizacji europejskiej. Zajmuje się także związkami i kontaktami Europy i Chin w dobie nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrali w tym procesie Polacy.

W obu tych dziedzinach opublikował ponad 200 pozycji, w tym dziewięć monografii naukowych, dziesięć książek popularnonaukowych i eseistycznych oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe opublikowane w Polsce i za granicą  po francusku, angielsku, ukraińsku, bułgarsku, chorwacku i po chińsku. Z zakresu swych badań prowadził także wykłady gościnne na wielu europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetach, m.in: Ca’ Foscari w Wenecji (Italia), Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (Macedonia), Pajsija Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria), Neofita Rylskiego w Błagojewgradzie (Bułgaria), Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina), Akademii Teologicznej w Siergiejew Posad (Rosja),  Uniwersytecie Dilman w Manilii (Filipiny), Uniwersytecie Sun Yat-sena w Guangzhou (Chiny), Uniwersytet w Zhaoqing (Chiny). W dziedzinach swych zainteresowań naukowych wypromował pięciu doktorów, kontynuujących jego badania Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W okresie dotychczasowej pracy pełnił też szereg funkcji akademickich, piastując m.in. stanowisko prodziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (1993–1999) oraz dyrektora „Collegium Europaeum” UAM w Gnieźnie (2000–2008), którego był współtwórcą. Od 2003 r. kieruje też Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi na UAM, a od 2010 r. również Pracownią Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych.

Należy do kilku towarzystw naukowych, będąc m.in. członkiem z wyboru mediolańskiej „Academia Ambrosiana”. Był lub jest członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych: „Fundamenta Europaea” – założyciel i od 2002 r. redaktor naczelny, „Images” – współzałożyciel i od 2003 r. członek komitetu redakcyjnego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” (w latach 2002–2009).

Doctor Honoris Causa: College of Turism w Błagojewgradzie (Bułgaria) oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina). Za swą działalność uhonorowany został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  odznaką honorową „Za zasługi dla miasta Gniezna” nadaną przez Radę Miasta Gniezna. Jest laureatem Nagrody im. św. Brata Alberta.

 dr hab. Konrad Dominas

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Jego dysertacja Internetowa recepcja mitu o Eneaszu, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka, została rekomendowana przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe „Informatyka z technologią informacyjną” na Politechnice Poznańskiej, przedstawiając pracę Audyty serwisów internetowych-optymalizacja funkcjonalności w zakresie architektury informacji, użyteczności i marketingu internetowego.

Od roku 2009 pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Pracowni Humanistycznych Studiów Humanistycznych. W Pracowni rozwija swoje zainteresowania naukowe, zwiazane z recepcją kultury antycznej w Internecie oraz problematyką funkcjonalnosci informacji w systemach komputerowych.

Tematyka prowadzonych przez niego zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak: język łaciński z elementami kultury antycznej, marketing i public relations w Internecie, komunikacja medialna, kultura Internetu, technologie informacyjne, architektura informacji w serwisach internetowych. Koordynował kilka międzynarodowych projektów, zarówno unijnych, jak i ministerialnych. Swoje doświadczenie związane z tematyką szeroko pojętych mediów cyfrowych i ich wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, uzupełnia prowadzeniem szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Ostatnie lata spędził pracując nad rozprawą habilitacyjną Internet jako nowa przestrzeń literatury antycznej, której celem jest ukazanie grecko-rzymskiego dziedzictwa w mediach cyfrowych, a w szerszym kontekście odpowiedź na pytanie: czym jest literatura antyczna w kulturze popularnej? Decyzją Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dr Konrad Dominas otrzymał 31 stycznia 2018 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo.

dr hab. Rafał Dymczyk

Zapalony podróżnik, wykładowca przedmiotów turystycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez wiele lat pracujący jako pilot wycieczek na różnych kontynentach. Oprócz prowadzenia zajęć, organizuje w Pracowni zagraniczne wyjazdy naukowe i praktyki studenckie.