Minimum programowe

Zasady ubiegania się o minimum programowe na poszczególnych wydziałach UAM, które uczestniczą w programie MISHiS:

(UWAGA! Każde minimum programowe musi być podpisane przez prodziekana odpowiedzialnego za sprawy studentów stacjonarnych na wydziale, na którym prowadzony jest kierunek wiodący. Podpisane minimum student dostarcza do Biura Obsługi Studentów MISHiS)

Wydział Anglistyki

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich.

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

W pierwszej kolejności po minimum programowe należy zgłosić się do wicedyrektora ds. dydaktycznych, następnie do prodziekana ds. studenckich i kształcenia w celu ostatecznej akceptacji.

Wydział Archeologii

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Po minimum programowe należy zgłosić się do wicedyrektora ds. dydaktycznych instytutu, w ramach którego prowadzony jest kierunek wiodący. Po uzyskaniu minimum należy udać się do prodziekana ds. studenckich i kształcenia w celu uzyskania akceptacji minimum.

Wydział Filozoficzny

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i organizacyjnych.

Wydział Historii

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

Wydział Nauk o Sztuce

W pierwszej kolejności po minimum programowe należy zgłosić się do dyrektora instytutu, następnie do prodziekana ds. studenckich w celu ostatecznej akceptacji.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich.

Wydział Neofilologii

Po minimum programowe należy udać się do pełnomocnika dziekana, następnie do prodziekana ds. studenckich w celu ostatecznej akceptacji.

Wydział Prawa i Administracji

Studentów MISHiS w ramach WPiA obowiązują stałe minima programowe obejmujące wszystkie przedmioty obowiązkowe z wyłączeniem przedmiotów fakultatywnych. Student tego wydziału nie stara się indywidualnie o minimum, ponieważ co roku minima programowe są wysyłane na MISHiS przez prodziekana ds. studenckich WPiA.

Wydział Socjologii

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. kształcenia.

Wydział Studiów Edukacyjnych

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i organizacji kształcenia.

Wydział Teologiczny

Student MISHiS powinien udać się do Biura Obsługi Studentów Wydziału Teologicznego UAM, gdzie otrzyma minimum programowe na kierunku wiodącym teologia. To minimum zostało określone jako „Kanon przedmiotów teologicznych na potrzeby MISHIS” i zostało zawarte w Załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Wydziału Nr 327/WT2015 z dnia 13.04.2015.

Skip to content