Minimum programowe

Zasady ubiegania się o minimum programowe na poszczególnych wydziałach UAM, które uczestniczą w programie MISHiS:

Wydział Anglistyki

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studiów stacjonarnych. Każde minimum jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia studiów oraz zainteresowań naukowych studenta.

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Dr Agnieszka Kaczmarek, Z-ca dyr. IK UAM ds. dydaktycznych, mail: ag.kaczm@amu.edu.pl, tel. 61-829-22-13, WNS UAM, ul. Szamarzewskiego 89A, pok. 13.

Wydział Archeologii

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Po minimum programowe należy się udać do wicedyrektora ds. dydaktycznych instytutu, w ramach którego prowadzony jest kierunek wiodący. Po uzyskaniu minimum należy udać się do prodziekana ds. studenckich w celu uzyskania akceptacji minimum.

Wydział Filozoficzny

Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski, Z-ca dyr. IF UAM ds. dydaktycznych,  mail: slaaw@amu.edu.pl, tel. 61-829-21-03, WNS UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 223.

Wydział Historii

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. dydaktycznych. Minimum programowe dla każdego z kierunków studiów na Wydziale Historycznym opiera się zasadniczo o blok zajęć obowiązkowych, tzn. wszystkie zajęcia poza zajęciami fakultatywnymi. W poszczególnych i wyjątkowych przypadkach można zmienić nieco minimum programowe.

Wydział Nauk o Sztuce

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Po minimum programowe, które jest przygotowywane przez kierowników studiów (pełnomocników dziekana), należy udać się do prodziekana ds. studenckich. Minimum programowe jest przygotowywane w oparciu o podstawowy program dla danego kierunku i zawiera 70% przedmiotów z kierunku wiodącego i 30% przedmiotów do wyboru.

Wydział Nauk Społecznych

Minima programowe dla studentów MISHiS opracowywane są przez poszczególne Instytuty w oparciu o podstawowe programy dla danego kierunku i zawierają 70% przedmiotów z kierunku wiodącego i 30% przedmiotów do wyboru.

W celu uzyskania minimum programowego należy zwrócić się do pracowników zajmujących się koordynacją procesu dydaktycznego realizowanego w poszczególnych Instytutach.

Po uzyskaniu minimum w instytucie, należy udać się po akceptację do prodziekana ds. studenckich na WNS.

Wydział Neofilologii

Po minimum programowe należy się udać do wicedyrektora ds. studenckich (w instytutach) lub pełnomocnika dziekana (w katedrach), w ramach którego prowadzony jest kierunek wiodący. Minimum programowe ustala wicedyrektor ds. studenckich (w instytutach) lub pełnomocnik dziekana (w katedrach) na podstawie planu studiów i własnej wiedzy na temat danej specjalności. Do minimum programowego nie wchodzą przedmioty fakultatywne. Wicedyrektor ds. studenckich lub pełnomocnik dziekana może wyłączyć z minimum programowego również inne przedmioty uzupełniające, które nie należą do podstawowych treści programowych.  Po uzyskaniu minimum programowego student udaje się po akceptację do prodziekana ds. studenckich. Po stronie prodziekana leży ostateczna akceptacja minimum programowego.

Wydział Prawa i Administracji

Studentów MISHIS w ramach WPiA obowiązują stałe minima programowe obejmujące wszystkie przedmioty obowiązkowe z wyłączeniem przedmiotów fakultatywnych. Student tego wydziału nie stara się indywidualnie o minimum, ponieważ co roku minima programowe są wysyłane na MISHiS/MSI przez prodziekana ds. studenckich WPiA.

Wydział Socjologii

Mgr Małgorzata Błasiak-Duda, mail: mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61-829-22-72, WNS UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 105.

Wydział Studiów Edukacyjnych

Po minimum programowe należy się udać do koordynatora ds. planów zajęć (aktualnie do pani mgr Katarzyny Boguckiej). Możliwy jest kontakt mailowy i wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Podpisane przez prodziekana ds. studenckich i organizacji kształcenia minimum będzie do odbioru w pokoju 317, budynek D.

Wydział Teologiczny

Student MISHiS powinien udać się do dziekanatu Wydziału Teologicznego UAM. W dziekanacie otrzyma minimum programowe na kierunku wiodącym teologia. To minimum zostało określone jako „Kanon przedmiotów teologicznych na potrzeby MISHIS” i zawarte w Załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Wydziału Nr 327/WT2015 z dnia 13.04.2015.

UWAGA! Każde minimum programowe musi być podpisane przez prodziekana odpowiedzialnego za sprawy studentów stacjonarnych na wydziale, na którym prowadzony jest kierunek wiodący. Podpisane minimum student przynosi do dziekanatu MISHiS.