Minimum programowe

Zasady ubiegania się o minimum programowe na poszczególnych wydziałach UAM, które uczestniczą w programie MISHiS/MSI:

(UWAGA! Każde minimum programowe musi być podpisane przez prodziekana odpowiedzialnego za sprawy studentów stacjonarnych na wydziale, na którym prowadzony jest kierunek wiodący. Podpisane minimum student dostarcza do Biura Obsługi Studentów MISHiS/MSI)

Wydział Anglistyki

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich.

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

W pierwszej kolejności po minimum programowe należy zgłosić się do wicedyrektora ds. dydaktycznych, następnie do prodziekana ds. studenckich i kształcenia w celu ostatecznej akceptacji.

Wydział Archeologii

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

Wydział Etnolingwistyki

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Po minimum programowe należy zgłosić się do wicedyrektora ds. dydaktycznych instytutu, w ramach którego prowadzony jest kierunek wiodący. Po uzyskaniu minimum należy udać się do prodziekana ds. studenckich i kształcenia w celu uzyskania akceptacji minimum.

Wydział Filozoficzny

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. kształcenia.

Wydział Historii

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

Wydział Nauk o Sztuce

W pierwszej kolejności po minimum programowe należy zgłosić się do dyrektora instytutu, następnie do prodziekana ds. studenckich w celu ostatecznej akceptacji.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich.

Wydział Neofilologii

Po minimum programowe należy udać się do pełnomocnika dziekana, następnie do prodziekana ds. studenckich w celu ostatecznej akceptacji.

Wydział Prawa i Administracji

Studentów MISHiS/MSI w ramach WPiA obowiązują stałe minima programowe obejmujące wszystkie przedmioty obowiązkowe z wyłączeniem przedmiotów fakultatywnych. Student tego wydziału nie stara się indywidualnie o minimum, ponieważ co roku minima programowe są wysyłane na MISHiS/MSI przez prodziekana ds. studenckich WPiA.

Wydział Socjologii

Potrzebę otrzymania minimum programowego należy zgłosić do koordynatorki dydaktyki na Wydziale (mgr M. Błasiak-Duda, mblasiak@amu.edu.pl), po ustaleniu szczegółów koordynatorka przekazuje minimum programowe zatwierdzone przez Prodziekana ds. Kształcenia.

Wydział Studiów Edukacyjnych

Po minimum programowe należy udać się bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich i organizacji kształcenia.

Wydział Teologiczny Student MISHiS/MSI powinien udać się do Biura Obsługi Studentów Wydziału Teologicznego UAM, gdzie otrzyma minimum programowe na kierunku wiodącym teologia. To minimum zostało zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Programowej Kierunku Teologia Nr 111/RK_T/WT/2023 z dnia 13.11.2023.

Skip to content