Zasady studiowania na MISHiS

Zasady studiowania

na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Merytoryczną kontrolę nad Programem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych sprawuje Rada Programowa, w której skład wchodzą Prorektor ds. studenckich oraz powoływani do niej przez Prorektora prodziekani ds. studenckich/ds. studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów UAM uczestniczących w Programie. W Programie uczestniczą następujące wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Neofilologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział  Teologiczny.
 2. Studiami MISHiS kieruje Dyrektor powołany przez Rektora UAM.
 3. Rada Programowa koordynuje administracyjnie działalność MISHiS.
 4. Administracja programu MISHiS realizowana jest na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Organizacja studiów

  § 2

 1. Studentów MISHiSI obowiązuje regulamin studiów UAM oraz zasady studiowania na MISHiS.

§ 3

 1. W ramach MISHiS prowadzone są studia w trybie stacjonarnym: pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz jednolite studia magisterskie.
 2. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów według zasad określonych przez Regulamin Studiów UAM.
 3. Studenci MISHiSmają prawo do uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie. Mogą brać udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach UAM pod warunkiem uzyskania zgody dziekana (prodziekana ds. studenckich/ds. studiów stacjonarnych)  danego wydziału oraz akceptacji tutora i Dyrektora MISHiS.
 4. Studenci mogą ubiegać się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych uczelniach. W tym celu należy uzyskać zgodę dziekana (prodziekana ds. studenckich/ds. studiów stacjonarnych) lub kierownika danej jednostki, akceptację tutora i dyrektora MISHiS.
 5. Student pierwszego roku powinien wybrać kierunek wiodący do 15 października danego roku akademickiego spośród kierunków wymienionych w uchwale rekrutacyjnej MISHiS.
 6. W szczególnych wypadkach, po uzyskaniu zgody dziekana (prodziekana ds. studenckich/ds. studiów stacjonarnych) danego wydziału oraz Dyrektora MISHiS, student może rozpocząć studia na kierunku wiodącym niebędącym uwzględnionym w uchwale rekrutacyjnej MSI, ale oferowanym na wydziale uczestniczącym w Programie.
 7. W trakcie realizacji 3-letnich studiów licencjackich, 2-letnich studiów magisterskich i 5-letnich studiów magisterskich student jest zobowiązany do zrealizowania minimum programowego określonego przez dziekana (prodziekana ds. studenckich/ds. studiów stacjonarnych) wydziału prowadzącego kierunek wiodący, koniecznego do uzyskania tytułu licencjata lub magistra z wybranego kierunku studiów.
 8. Co roku student wybiera zajęcia z co najmniej trzech różnych kierunków studiów oferowanych przez wydziały uczestniczące w Programie MISHiS, w tym co najmniej 60 godzin przedmiotów uzupełniających (spoza kierunku wiodącego). Przedmiotami uzupełniającymi nie są lektoraty, wychowanie fizyczne i zajęcia modułowe.
 9. Student jest zobowiązany do napisania pracy rocznej pod kierunkiem tutora lub osoby przez niego wskazanej.
 10. Co roku lub co semestr student, wraz z tutorem, ustala indywidualny plan zajęć wpisujący się w ramy całego toku studiów i przedkłada go Dyrektorowi MISHiS. Odpowiedzialność za ostateczną formę studiów ponoszą student oraz tutor.
 11. Wypełnienie ustalonego przez dziekana wydziału minimum programowego oraz zdobycie wymaganej liczby punktów ECTS jest koniecznym warunkiem uzyskania tytułu licencjata lub magistra w wybranej dyscyplinie naukowej.
 12. Po zaliczeniu pierwszego roku student może zrezygnować ze studiów w ramach MISHiS i może ubiegać się o przeniesienie na wybrany kierunek na jednym ze zrzeszonych w Programie wydziałów, pod warunkiem uzyskania zgody od dziekana (prodziekana ds. studenckich/ds. studiów stacjonarnych) danego wydziału oraz pozytywnej opinii Dyrektora MISHiS.
 13. Studenci mogą realizować różne przedmioty specjalizacyjne/specjalnościowe, jednakże w ramach uprawnień do suplementu zostanie wpisana ta specjalizacja/specjalność, która została zrealizowana zgodnie z minimum programowym i jest przypisana do kierunku wiodącego.
 14. Student MISHiS posiada pełnię praw studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; student ma prawo do stypendiów naukowych i socjalnych, zakwaterowania w domach studenckich, ubezpieczeń zdrowotnych, studiowania w ramach Programu MOST i Erasmus.
 15. Wnioski o stypendia socjalne, specjalne, zapomogi, miejsce w domu studenckim i stypendium rektora składa się w Biurze Obsługi Studentów MISHiS.
 16. Wniosek o stypendium ministra składa się na wydziale kierunku wiodącego.

Zaliczenie roku

§ 4

 1. Podstawą do zaliczenia roku są wyniki egzaminów i zaliczeń z ocenami potwierdzone w USOS.
 2. Na MISHiS obowiązuje rozliczanie roczne.
 3. Aby rozliczyć rok studiów, należy złożyć w dziekanacie: oświadczenie o zakończeniu sesji, pracę roczną oraz recenzję pracy rocznej.
 4. Pracą roczną nie może być praca zaliczeniowa z innego przedmiotu studiów.
 5. Pracy rocznej i recenzji pracy nie składa się na III roku studiów I stopnia, II roku II stopnia oraz V roku na studiach jednolitych magisterskich.
 6. Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia zajęć z nauki języka obcego nowożytnego zgodnie z zasadami uczęszczania na lektoraty w Studium Językowym UAM.
 7. Kiedy kierunek wiodący jest filologią obcą nowożytną, należy zaliczyć zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż ten język.
 8.  Studenci studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani do zaliczenia  60 godz. zajęć wychowania fizycznego.
 9. Studenci I roku I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich są zobowiązani zaliczyć szkolenie BHP w formie e-learningu.
 10. Student zobowiązany jest do semestralnego lub rocznego składania indywidualnego planu studiów. Plan studiów zawiera: nazwy przedmiotów, nazwiska prowadzących zajęcia, kody USOS, numer grupy, formę zajęć, liczbę godzin, formę zliczenia, liczbę punktów ECTS.
 11. W planie studiów należy uwzględnić przedmioty z minimum  programowego i zajęcia modułowe MISHIS.
 12. Studenci, którzy wybrali dwa kierunki wiodące, składają jeden plan.
 13. W szczególnych przypadkach można złożyć aneks do planu o wykreślenie lub dodanie przedmiotów.
 14. Plany studiów i aneksy do planów podpisują: student, tutor i Dyrektor MISHiS.
 15. Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na poszczególnych kierunkach studiów określają jednostki dydaktyczne UAM i innych uczelni.
 16. Plan studiów na dany rok musi uwzględniać  zajęcia z trzech różnych kierunków studiów, w tym co najmniej 60 godzin przedmiotów uzupełniających (spoza kierunku wiodącego). Przedmiotami uzupełniającymi nie są lektoraty, wychowanie fizyczne i zajęcia modułowe.
 17. Do osiągnięć studenta MISHiS/MSI nie zalicza się wpisów uzyskanych na zajęciach, które nie zostały umieszczone w planie.
 18. Plan na dany semestr, podpisany przez tutora, należy złożyć do zatwierdzenia przez Dyrektora MISHiS najpóźniej w terminie:

– plan roczny lub na semestr zimowy do 25 października danego roku akademickiego

– na semestr letni do 15 marca danego roku akademickiego.

 1. Student MISHiS/MSI realizujący semestr lub rok studiów w ramach programów MOST lub Erasmus otrzymuje zaliczenie na podstawie dokumentów wyjazdowych, potwierdzających uzyskanie zaliczeń. Wyjazd rozlicza koordynator Erasmus z wydziału kierunku wiodącego.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszymi zasadami studiowania mają zastosowanie odpowiednio przepisy zawarte w Regulaminie studiów UAM.

Ukończenie studiów

§ 5

 1. Każdy student MISHiS na pierwszym roku studiów określa kierunek wiodący, na którym zamierza uzyskać tytuł licencjata lub magistra.
 2. W toku studiów student jest zobowiązany uzyskać nie mniej niż 180 punktów ECTS na studiach I stopnia, 120 punktów ECTS na studiach II stopnia oraz 300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich.
 3. Dokumentacja studenta MISHiS jest przygotowywana i prowadzona w dziekanacie MISHiS przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, a przed obroną jest przekazywana do dziekanatów wydziałów, na których student będzie bronił pracę licencjacką lub magisterską.
 4. Student MISHiS może ubiegać się o więcej niż jeden dyplom ukończenia studiów pod warunkiem zrealizowania kolejnego minimum programowego.
 5. Studenci MISHiS otrzymują dyplom wystawiany przez wydział uczestniczący w Programie. Do dyplomu dołączany jest suplement zawierający informacje o przebiegu studiów w ramach MISHiS. Treść suplementu przygotowywana jest przez dziekanat  MISHiS. Suplement  podpisuje dziekan odpowiedniego wydziału, na którym student uzyskał tytuł licencjata lub magistra.

Opiekun naukowy – tutor

§ 6

 1. Każdy student MISHiS pozostaje pod indywidualną opieką tutora, opiekuna naukowego, który jest pracownikiem naukowym UAM z tytułem co najmniej doktora, reprezentującego kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta.
 2. Do zadań tutora należy pomoc w układaniu planu, zatwierdzenie planu, sprawdzenie pracy rocznej i wystawienie recenzji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej MISHiS. (dokument do pobrania tutaj)
 3. Studenci pierwszego roku powinni wybrać tutora do 20 października.
 4. W przypadku zmiany tutora wymagana jest zgoda Dyrektora MISHiS, poprzedniego tutora oraz nowego.
 5. W każdym roku akademickim zajęcia z tutorem trwają minimum 6 godzin.
 6. Jeden tutor może mieć więcej niż jednego podopiecznego.
Skip to content