Zasady studiowania na MISHiS

Zasady studiowania

na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Merytoryczną kontrolę nad Programem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych sprawuje Rada Programowa, w której skład wchodzą Prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz powoływani do niej przez Prorektora prodziekani ds. studenckich wszystkich wydziałów UAM uczestniczących w Programie. W Programie uczestniczą następujące wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział  Teologiczny, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Archeologii, Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Socjologii.
 2. Studiami MISHiS kieruje Dyrektor powołany przez Rektora UAM.
 3. Rada Programowa koordynuje administracyjnie działalność MISHiS.
 4. Administracja programu MISHiS realizowana jest na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Organizacja studiów

  § 2

 1. Studentów MISHiS obowiązuje Regulamin Studiów UAM oraz zasady studiowania na MISHiS.

§ 3

 1. W ramach MISHiS prowadzone są studia w trybie stacjonarnym: pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz jednolite studia magisterskie.
 2. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów według zasad określonych przez Regulamin Studiów UAM.
 3. Studenci MISHiS mają prawo do uczęszczania na zajęcia poza minimum programowym prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie oraz od roku 2022/2023 na zajęcia prowadzone na wydziałach kierunków ścisłych. 
 4. Studenci mogą ubiegać się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych uczelniach. W tym celu należy uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich lub kierownika danej jednostki, akceptację tutora i dyrektora MISHiS.
 5. Student pierwszego roku wybiera kierunek wiodący podczas rekrutacji (ta zasada obowiązuje od rekrutacji na rok 2022/2023).
 6. W szczególnych wypadkach, po uzyskaniu zgody prodziekana ds. studenckich danego wydziału oraz Dyrektora MISHiS, student może rozpocząć studia na kierunku wiodącym niebędącym uwzględnionym w wykazie kierunków dostępnych na MISHiS, ale oferowanym na wydziale uczestniczącym w Programie.
 7. W trakcie realizacji 3-letnich studiów licencjackich, 2-letnich studiów magisterskich i 5-letnich studiów magisterskich student jest zobowiązany do zrealizowania minimum programowego określonego przez prodziekana ds. studenckich wydziału prowadzącego kierunek wiodący, koniecznego do uzyskania tytułu licencjata lub magistra z wybranego kierunku studiów.
 8. Co roku student wybiera zajęcia z co najmniej trzech różnych kierunków studiów oferowanych przez wydziały uczestniczące w Programie MISHiS oraz przez wydziały kierunków ścisłych, w tym co najmniej 60 godzin przedmiotów dodatkowych (spoza kierunku wiodącego). Przedmiotami dodatkowymi nie są lektoraty, wychowanie fizyczne i zajęcia modułowe MISHiS.
 9. Student jest zobowiązany do napisania pracy rocznej pod kierunkiem tutora lub osoby przez niego wskazanej.
 10. Od roku 2022/2023 studenci MISHiS sami się rejestrują na zajęcia z kierunku wiodącego na zajęcia przypisane do danego roku, na wychowanie fizyczne i na lektorat.
 11. Co semestr student, wraz z tutorem, ustala indywidualny plan zajęć i przedkłada go Dyrektorowi MISHiS. Do planu należy wpisać zajęcia dodatkowe (spoza minimum programowego) oraz przedmioty modułowe z MISHiS. Odpowiedzialność za ostateczną formę studiów ponoszą student oraz tutor.
 12. Wypełnienie ustalonego przez prodziekana wydziału minimum programowego oraz zdobycie wymaganej liczby punktów ECTS jest koniecznym warunkiem uzyskania tytułu licencjata lub magistra w wybranej dyscyplinie naukowej.
 13. Po zaliczeniu pierwszego roku student może zrezygnować ze studiów w ramach MISHiS i może ubiegać się o przeniesienie na wybrany kierunek na jednym ze zrzeszonych w Programie wydziałów, pod warunkiem uzyskania zgody od prodziekana ds. studenckich danego wydziału oraz pozytywnej opinii Dyrektora MISHiS.
 14. Studenci mogą realizować różne przedmioty specjalizacyjne/specjalnościowe, jednakże w ramach uprawnień do suplementu zostanie wpisana ta specjalizacja/specjalność, która została zrealizowana zgodnie z minimum programowym i jest przypisana do kierunku wiodącego.
 15. Student MISHiS posiada pełnię praw studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: student ma prawo do stypendiów naukowych i socjalnych, zakwaterowania w domach studenckich, ubezpieczeń zdrowotnych, studiowania w ramach Programu MOST i Erasmus.
 16. Wnioski o stypendia socjalne, specjalne, zapomogi, miejsce w domu studenckim i stypendium rektora składa się poprzez USOSweb.
 17. Wniosek o stypendium ministra składa się na wydziale kierunku wiodącego.

Zaliczenie roku

§ 4

 1. Podstawą do zaliczenia roku są wyniki egzaminów i zaliczeń z ocenami potwierdzone w USOS.
 2. Na MISHiS obowiązuje rozliczanie roczne.
 3. Aby rozliczyć rok studiów, należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów: oświadczenie o zakończeniu sesji, pracę roczną oraz recenzję pracy rocznej.
 4. Pracą roczną nie może być praca zaliczeniowa z innego przedmiotu studiów.
 5. Pracy rocznej i recenzji pracy nie składa się na III roku studiów I stopnia, II roku II stopnia oraz V roku na studiach jednolitych magisterskich.
 6. Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia zajęć z nauki języka obcego nowożytnego zgodnie z zasadami uczęszczania na lektoraty w Studium Językowym UAM.
 7. Kiedy kierunek wiodący jest filologią obcą nowożytną, należy zaliczyć zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż ten język, jeśli takie wymagania obowiązują na danym wydziale.
 8.  Studenci studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani do zaliczenia  60 godz. zajęć wychowania fizycznego.
 9. Studenci I roku I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich są zobowiązani zaliczyć szkolenie BHP w formie e-learningu.
 10. Student zobowiązany jest do semestralnego składania indywidualnego planu studiów. Plan studiów zawiera: nazwy przedmiotów, nazwiska prowadzących zajęcia, kody USOS, numer grupy, formę zajęć, liczbę godzin, formę zliczenia, liczbę punktów ECTS.
 11. W planie studiów należy uwzględnić przedmioty dodatkowe (spoza minimum  programowego) i zajęcia modułowe MISHiS.
 12. Studenci, którzy wybrali dwa kierunki wiodące, składają jeden plan.
 13. W szczególnych przypadkach można złożyć aneks do planu o wykreślenie lub dodanie przedmiotów.
 14. Plany studiów i aneksy do planów podpisują: student, tutor i Dyrektor MISHiS.
 15. Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na poszczególnych kierunkach studiów określają jednostki dydaktyczne UAM i innych uczelni.
 16. Plan na dany semestr, podpisany przez tutora, należy złożyć do zatwierdzenia przez Dyrektora MISHiS najpóźniej w terminie:

– plan na semestr zimowy do 25 października danego roku akademickiego

– na semestr letni do 15 marca danego roku akademickiego.

 1. Student MISHiS realizujący semestr lub rok studiów w ramach programów MOST lub Erasmus otrzymuje zaliczenie na podstawie dokumentów wyjazdowych, potwierdzających uzyskanie zaliczeń. Wyjazd rozlicza koordynator Erasmus z wydziału kierunku wiodącego.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszymi zasadami studiowania mają zastosowanie odpowiednio przepisy zawarte w Regulaminie Studiów UAM.

Ukończenie studiów

§ 5

 1. Każdy student MISHiS podczas rekrutacji określa kierunek wiodący, na którym zamierza uzyskać tytuł licencjata lub magistra.
 2. W toku studiów student jest zobowiązany uzyskać nie mniej niż 180 punktów ECTS na studiach I stopnia, 120 punktów ECTS na studiach II stopnia oraz 300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich.
 3. Dokumentacja studenta MISHiS jest przygotowywana i prowadzona w Biurze Obsługi Studentów MISHiS przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.
 4. Student MISHiS może ubiegać się o więcej niż jeden dyplom ukończenia studiów pod warunkiem zrealizowania kolejnego minimum programowego.
 5. Studenci MISHiS otrzymują dyplom wystawiany przez Sekcję Spraw Studenckich UAM. Do dyplomu dołączany jest suplement zawierający informacje o przebiegu studiów w ramach MISHiS. Treść suplementu przygotowywana jest przez Biuro Obsługi Studentów MISHiS. Suplement  podpisuje prodziekan odpowiedniego wydziału, na którym student uzyskał tytuł licencjata lub magistra.

Opiekun naukowy – tutor

§ 6

 1. Każdy student MISHiS pozostaje pod indywidualną opieką tutora, opiekuna naukowego, który jest pracownikiem naukowym UAM z tytułem co najmniej doktora, reprezentującego kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta.
 2. Do zadań tutora należy pomoc w układaniu planu, zatwierdzenie planu, sprawdzenie pracy rocznej i wystawienie recenzji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej MISHiS.
 3. Studenci pierwszego roku powinni wybrać tutora do 20 października.
 4. W przypadku zmiany tutora wymagana jest zgoda Dyrektora MISHiS, poprzedniego tutora oraz nowego.
 5. W każdym roku akademickim zajęcia z tutorem trwają minimum 6 godzin.
 6. Jeden tutor może mieć więcej niż jednego podopiecznego.
Skip to content