Międzynarodowa Doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

20 maja odbyła się Międzynarodowa Doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Nowe metodologie w nauce. Jak młodzi badacze postrzegają interdyscyplinarność?

Wydarzenie było wspólną inicjatywą polskich i ukraińskich studentów reprezentujących: Pracownię Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowy Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenka w Kijowie, Oświatowo-Naukowe Centrum “Studia Polskie” Państwowego Uniwersytetu im. Mykoly Gogolia w Niżynie, oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Badaczy Edukacji.

Celem konferencji było nawiązanie międzyuczelnianego dialogu pomiędzy doktorantami reprezentującymi ośrodki akademickie w Polsce i na Ukrainie oraz doprowadzenie do dyskusji dotyczącej wykorzystania nowych metodologii we współczesnych badaniach. Młodzi badacze postarają się wspólnie zdefiniować jak rozumieją interdyscyplinarność.

Konferencja odbyła się na platformie ZOOM.

The BEYOND LANGUAGE 2021 Conference will be held on 31 May – 1 June, 2021 (online)

BEYOND LANGUAGE is an international conference that aims at integrating international young researchers of language, literature and culture understood as pivotal social human behavioral patterns. Conference organizers wish to address, among other issues, the need of investigating minority speech communities, endangered and vanishing languages, literatures and cultures, small languages, pidgins and creoles, as well as narrowing down the scope of study of cultural practices performed by the means of language and studies through the scope of contact linguistics and anthropological linguistics.

The scope of the conference seeks to establish  a ground for new research in the following areas:

  • endangered and vanishing languages, literatures and cultures,
  • anthropological linguistics,
  • studies of cultures and societies,
  • cultural patterns in discursive practices,
  • folk-linguistics and folk-anthropology,
  • mechanisms of language change (and language death),
  • the ethnography of communication,
  • studies of small languages and linguistic vitality,
  • field linguistics,
  • translation/interpretation studies.

Contact and abstract submission (by May 25th)

There is no conference fee. Information: https://bl2021.epi.uj.edu.pl/

Vita mortuorum in memoria vivorum — piąty tom w serii Beyond Language poświęcony jest pamięci profesora Jacka Fisiaka

Æ Academic ma zaszczyt i niekłamaną przyjemność przedstawić tom pamiątkowy poświęcony profesorowi Jackowi Fisiakowi.

Vita mortuorum in memoria vivorum — piąty tom w serii Beyond Language poświęcony jest pamięci profesora Jacka Fisiaka, jednego z tytanów angielskiego językoznawstwa historycznego w Polsce i poza jej granicami, który na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ustanowił przyczółek studiów anglistycznych oddziałujący na całą Europę. Jego praca zaskarbiła mu uznanie, nagrody, tytulaturę i pozycję mentora w ośrodkach akademickich z całego świata.

„Jest faktem oczywistym, że recenzowany tutaj in memoriam tom trzeba zaliczyć do ze wszech miar zasadnego i oczekiwanego zbioru zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych aktów upamiętnienia i uznania Osoby i autorytetu Profesora Jacka Fisiaka, wielkiego Uczonego, niestrudzonego i niekłaniającego się przeciwnościom i trudnościom Organizatora, Menedżera i Mentora, którego wielorakiego wkładu i zasług dla rozwoju polskiej humanistyki, zwłaszcza w obszarze nauk filologicznych, w tym anglistyki polskiej zliczyć ani, tym bardziej, przecenić nie sposób. […] Zbiór artykułów naukowych zawartych w recenzowanym tomie to wielowymiarowe świadectwo pokrewieństwa naukowego Autorów z szeroko pojętymi zainteresowaniami naukowymi Profesora Jacka Fisiaka. Z drugiej strony, mamy tu do czynienia z całą gamą rezultatów indywidualnych dociekań filologicznych o różnym ciężarze gatunkowym, począwszy od tekstów, których syntetyczność i teoretyczny wydźwięk świadczą o bogatym doświadczeniu Autorów, poprzez artykuły bądź to przeglądowe, bądź takie, które można traktować raczej jako wstęp i bodziec do dalszej pogłębionej analizy naukowej.” (Z recenzji profesora Grzegorza Kleparskiego)

W sześciu częściach zebraliśmy teksty nawiązujące do dorobku życia profesora Fisiaka, w tym biografię Profesora, listę jego publikacji i wspomnienia jego bliskich, przyjaciół i współpracowników. Artykuły w kolejnych częściach odzwierciedlają szeroki zakres zainteresowań Jacka Fisiaka literaturą staro- i średnioangielską, językoznawstwem historycznym, rozważaniami nad wczesną angielszczyzną znajdującą odbicie w XX i w XXI wieku, czy też strukturą języka w badaniach współczesnych. Ramę publikacji dopełnia Epilog, który trawestacją wiersza Williama Blake’a oddaje hołd pamięci Profesora.

LINKI do książki: Strona: Mostly Medieval: In Memory of Jacek Fisiak – Æ Academic Publishing (aeacademicpublishing.com)