Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

Wydziałowy Zespół ds. Promocji serdecznie zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej źródeł informacji o ofercie dydaktycznej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, z których korzystaliście Państwo zanim staliście się członkami naszej społeczności. Ogromnie zależy nam na Państwa licznym udziale w badaniu, a jednocześnie zapewniamy, że uzupełnienie formularza nie zajmie dłużej niż 3 minuty. Ankieta jest całkowicie anonimowa – do otwarcia formularza należy wprawdzie zalogować się w systemie Microsoft Office365, lecz Państwa dane osobowe nie są rejestrowane.

Link do formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkqy1fD8-uCpLi-PUb8YVgERUOFZLOFdBT1ZGOFBHQ1Y1Vk5LTkRWRE1aVS4u

Ankieta będzie aktywna do 10 grudnia 2020 r.

W wyrazami szacunku

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

UAM

Komunikat ws. lektoratów

W załącznikach znajdują się informacje dotyczące testów diagnozujących na rok akademicki 2020/2021 dla studentów I roku (termin rozpoczęcia testu, planowany termin zakończenia testu, cel testu, adres testu, logowanie, itp.).
Dodatkowo znajdują się również krótkie informację o możliwości wykorzystywania materiałów do nauki języka angielskiego.

Całość spraw związanych z lektoratami koordynuje Studium Językowego UAM – www.sj.amu.edu.pl

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni

Szanowni Państwo,

przekazujemy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pobierz zarządzenie)

oraz link do strony Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Spotkanie dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że wobec aktualnej sytuacji epidemicznej i nowych zaleceń władz uniwersyteckich Dziekan podjął decyzję o odwołaniu stacjonarnych spotkań ze studentami I roku, które miały się odbyć w najbliższych dniach w Collegium Maius.

Spotkania informacyjne przeprowadzone zostanie w trybie zdalne za pośrednictwem platformy Teams w tym samym terminie – 14 października, godzina 11.00. (uwaga, nastąpiła zmiana godziny na 11.00)

Link do spotkania – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae47d706b39274464aaccc045d8c98266%40thread.tacv2/1602104633759?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fff845b3-bb27-48b7-8fa6-817f0ba10f6c%22%7d.

Instrukcja pobrania i logowania się do MS TEAMS

Nowe zasady funkcjonowania Uczelni

Szanowni Państwo,
w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – wystąpiły już pierwsze przypadki zachorowań wśród pracowników Uczelni – wprowadzam następujące zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 5 do 15 października br.:

 1. Wszystkie niekontrolowane wejścia do budynku (bez portierni) powinny zostać niezwłocznie zamknięte.
 2. Osoba wchodząca do obiektu powinna:
 3. a)mieć zasłonięte usta i nos;
 4. b)zdezynfekować ręce;
 5. c)poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.

Portier odmawia wstępu do budynku osobie, której temperatura ciała wynosi co najmniej 38°C lub osobie, która nie spełnia warunków a) i b).

 1. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety, biblioteki, sale dydaktyczne, etc.) i opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu. 
 3. Dopuszcza się korzystanie z ogólnodostępnych szatni bez obsługi.
 4. W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wprowadza się pracę w trybie rotacyjnym, przy czym kierownik jednostki zobowiązany jest zorganizować pracę w taki sposób, by zapewnić prawidłową realizację zadań. 
 5. W miejscach pracy należy ograniczyć obecność osób postronnych (tylko jedna osoba obsługiwana) i zminimalizować czas bezpośredniego kontaktu.
 6. Osoby zakażone powinny niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, który następnie informuje prorektora ds. kadr i rozwoju.

 
Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 
Z poważaniem
 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Spotkanie dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że wobec aktualnej sytuacji epidemicznej i nowych zaleceń władz uniwersyteckich Dziekan podjął decyzję o odwołaniu stacjonarnych spotkań ze studentami I roku, które miały się odbyć w najbliższych dniach w Collegium Maius.

Spotkania informacyjne przeprowadzone zostanie w trybie zdalne za pośrednictwem platformy Teams w tym samym terminie – 14 października, godzina 11.00. (uwaga, nastąpiła zmiana godziny na 11.00)

Link do spotkania – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae47d706b39274464aaccc045d8c98266%40thread.tacv2/1602104633759?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fff845b3-bb27-48b7-8fa6-817f0ba10f6c%22%7d.

Instrukcja pobrania i logowania się do MS TEAMS