Wiadomość dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów I stopnia

Wiadomość dla kandydatów z polską maturą

Uprzejmie informujemy, że został/a Pan/i zakwalifikowany/a do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich kierunek/specjalność Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne W związku z powyższym proszę o doręczenie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej: Collegium Maius. ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pokój 244, 2 piętro w dniach 13 lipca oraz 16-18 lipca 2018 r. w godz. 10.30-13.00. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do Komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.  Jeśli zdecydują się Państwo wysłać dokumenty, proszę na kopercie dopisać Rekrutacja MISHiS.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z systemu IR),
  2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, również kopie uzyskanych później aneksów do świadectwa dojrzałości),
  3. poświadczona przez UAM kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Wiadomość dla kandydatów z maturą IB

Uprzejmie informujemy, że został/a Pan/i zakwalifikowany/a do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich kierunek/specjalność Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne. W związku z powyższym proszę o doręczenie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej: Collegium Maius. ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pokój 244, 2 piętro w dniach 13 lipca oraz 16-18 lipca 2018 r. w godz. 10.30-13.00. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do Komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów. Jeśli zdecydują się Państwo wysłać dokumenty, proszę na kopercie dopisać Rekrutacja MISHiS.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z systemu IR),
  2. poświadczona przez UAM kopia dyplomu IB,
  3. poświadczona przez UAM kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Wiadomośc dla olimpijczyków

Uprzejmie informujemy, że został/a Pan/i zakwalifikowany/a do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich kierunek/specjalność Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne. W związku z powyższym proszę o doręczenie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Collegium Maius. ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pokój 244, 2 piętro w dniach 13 lipca oraz 16-18 lipca 2018 r. w godz.10.30-13.00 O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do Komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.   Jeśli zdecydują się Państwo wysłać dokumenty, proszę na kopercie dopisać Rekrutacja MISHiS.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z systemu IR),
  2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości,
  3. poświadczona przez UAM kopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu,
  4. poświadczona przez UAM kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
Skip to content