Vita mortuorum in memoria vivorum — piąty tom w serii Beyond Language poświęcony jest pamięci profesora Jacka Fisiaka

Æ Academic ma zaszczyt i niekłamaną przyjemność przedstawić tom pamiątkowy poświęcony profesorowi Jackowi Fisiakowi.

Vita mortuorum in memoria vivorum — piąty tom w serii Beyond Language poświęcony jest pamięci profesora Jacka Fisiaka, jednego z tytanów angielskiego językoznawstwa historycznego w Polsce i poza jej granicami, który na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ustanowił przyczółek studiów anglistycznych oddziałujący na całą Europę. Jego praca zaskarbiła mu uznanie, nagrody, tytulaturę i pozycję mentora w ośrodkach akademickich z całego świata.

„Jest faktem oczywistym, że recenzowany tutaj in memoriam tom trzeba zaliczyć do ze wszech miar zasadnego i oczekiwanego zbioru zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych aktów upamiętnienia i uznania Osoby i autorytetu Profesora Jacka Fisiaka, wielkiego Uczonego, niestrudzonego i niekłaniającego się przeciwnościom i trudnościom Organizatora, Menedżera i Mentora, którego wielorakiego wkładu i zasług dla rozwoju polskiej humanistyki, zwłaszcza w obszarze nauk filologicznych, w tym anglistyki polskiej zliczyć ani, tym bardziej, przecenić nie sposób. […] Zbiór artykułów naukowych zawartych w recenzowanym tomie to wielowymiarowe świadectwo pokrewieństwa naukowego Autorów z szeroko pojętymi zainteresowaniami naukowymi Profesora Jacka Fisiaka. Z drugiej strony, mamy tu do czynienia z całą gamą rezultatów indywidualnych dociekań filologicznych o różnym ciężarze gatunkowym, począwszy od tekstów, których syntetyczność i teoretyczny wydźwięk świadczą o bogatym doświadczeniu Autorów, poprzez artykuły bądź to przeglądowe, bądź takie, które można traktować raczej jako wstęp i bodziec do dalszej pogłębionej analizy naukowej.” (Z recenzji profesora Grzegorza Kleparskiego)

W sześciu częściach zebraliśmy teksty nawiązujące do dorobku życia profesora Fisiaka, w tym biografię Profesora, listę jego publikacji i wspomnienia jego bliskich, przyjaciół i współpracowników. Artykuły w kolejnych częściach odzwierciedlają szeroki zakres zainteresowań Jacka Fisiaka literaturą staro- i średnioangielską, językoznawstwem historycznym, rozważaniami nad wczesną angielszczyzną znajdującą odbicie w XX i w XXI wieku, czy też strukturą języka w badaniach współczesnych. Ramę publikacji dopełnia Epilog, który trawestacją wiersza Williama Blake’a oddaje hołd pamięci Profesora.

LINKI do książki: Strona: Mostly Medieval: In Memory of Jacek Fisiak – Æ Academic Publishing (aeacademicpublishing.com)

Skip to content