II stopień

Rekrutacja na II stopień MISHiS – II nabór:

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2018-09-20
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2018-09-20
termin nadesłania tematów: 2018-09-20
termin składania dokumentów: od 2018‑09‑20 do 2018‑09‑24
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: 2018-09-25
limit miejsc: 15

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:

Aneta Masztaller

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
pokój: 244, 2 piętro
tel.: 618294502

e-mail: aneta.masztaller@amu.edu.pl

Godziny przyjmowania dokumentów:
10.00-13.00

 

Wykaz kierunków, które można studiować w ramach MISHiS oraz zasada przeliczania punktów: klik

Zasady przeliczania punktów dla absolwentów studiów I stopnia ukończonych w ramach MISHiS: obowiązuje tylko ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Maksymalna liczba punktów: 60

Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:

 • ocena bardzo dobry – 60 punktów
 • ocena dobry plus – 50 punktów
 • ocena dobry – 40 punktów
 • ocena dostateczny plus – 30 punktów
 • ocena dostateczny – 20 punktów

Zasady przeliczania punktów dla absolwentów studiów I stopnia nieukończonych w ramach MISHiS: obowiązuje suma punktów z rankingu ocen na dyplomie oraz punkty z rozmowy kompetencyjnej. Maksymalna liczba punktów: 60

1. ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia – maksymalnie 30 pkt

Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:

 • ocena bardzo dobry – 30 punktów
 • ocena dobry plus – 25 punktów
 • ocena dobry – 20 punktów
 • ocena dostateczny plus – 15 punktów
 • ocena dostateczny – 10 punktów

2. rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy humanistycznej i społecznej sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów interdyscyplinarnych, która oceniana jest w skali od 0 do 30 punktów.
Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 20 punktów.

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranych przez siebie dyscyplin, z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć zagadnień innych niż praca licencjacka i choć jeden z nich powinien być z zakresu problematyki wybieranych studiów drugiego stopnia. Dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie określonych zasad, szczególnie formy przesyłania pliku z tematami. Informacje znajdują się również na stronie MISHiS w zakładce Rekrutacja

 

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku:

 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-09-20

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.

2. Dokonanie zapisu na kierunek
ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-09-20

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

3. Opłacenie zapisu
ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-09-20

Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce ‚Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.

4. Uzupełnienie informacji o dyplomie
ostateczny termin wykonania tej czynności: niezwłocznie po otrzymaniu dyplomu

Kandydat wprowadza do Systemu IR podstawowe informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
termin składania dokumentów: od 2018‑09‑20 do 2018‑09‑24

Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich – również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Prosimy i dokładne adresowanie z podaniem numeru pokoju 244 oraz dopiskiem Komisja Rekrutacyjna MISHiS.

Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.

6. Przystąpienie do egzaminu wstępnego / rozmowy kwalifikacyjnej / sprawdzianu praktycznego (punkt nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w ramach MISHiS)
terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna/kompetencyjna (2018-09-25)

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego  oraz o zasadach przesłania tematów na rozmowę kompetencyjną. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie określonych zasad, szczególnie formy przesyłania pliku z tematami. Informacje znajdują się również na stronie MISHiS w zakładce Rekrutacja

7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.