I stopień

Rekrutacja na I stopień MISHiS – II nabór:

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2018-09-20
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2018-09-20
termin nadesłania tematów: 2018-09-20
termin składania dokumentów: informacja po rozmowach kompetencyjnych
termin egzaminów wstępnych: 2018-09-24
limit miejsc: 10

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:

Aneta Masztaller

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
pokój: 244, 2 piętro
tel.: 618294502

e-mail: aneta.masztaller@amu.edu.pl

Godziny przyjmowania dokumentów:
10.00-13.00

 

Wykaz kierunków, które można studiować w ramach MISHiS oraz zasada przeliczania punktów: klik

 

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Artystyczna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Filozoficzna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Angielskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Francuskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Łacińskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Niemieckiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – laureat eliminacji centralnych

 

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku:

1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-09-20

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.

2. Dokonanie zapisu na kierunek
ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-09-20

Kandydat wybiera kierunek oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

3. Opłacenie zapisu
ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-09-20

Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Kandydat, który nie dokona opłaty i nie przypisze opłaty do kierunku MISHiS nie będzie widoczny w systemie, nie otrzyma na swoje indywidualne konto informacji o kolejnych etapach rekrutacji i nie będzie mógł brać udziału w kolejnych jej etapach.

Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce ‚Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-09-20

Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5. Przystąpienie do rozmowy kompetencyjnej
terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna/kompetencyjna (2018-09-24)

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz o zasadach przesłania tematów na rozmowę kompetencyjną. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie określonych zasad, szczególnie formy przesyłania pliku z tematami. Informacje znajdują się również na stronie MISHiS w zakładce Rekrutacja

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne będą, po zalogowaniu, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
termin składania dokumentów: termin podany zostanie po rozmowach kompetencyjnych

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR. Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich – również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Prosimy i dokładne adresowanie z podaniem numeru pokoju 244 oraz dopiskiem Komisja Rekrutacyjna MISHiS.

7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.