Czym jest rozmowa kompetencyjna?

Czym jest?

Rozmowa kompetencyjna to wyjątkowy element procesu rekrutacyjnego na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS). Mimo, iż przywoływać może skojarzenia z tradycją dawnych egzaminów wstępnych, to jej formuła odbiega w zasadniczy sposób od niegdysiejszych metod oceniania zdolności kandydata. Stanowi raczej realizację w mikro-skali fundamentalnych założeń idei „swobodnej edukacji”, która legła u podstaw MISHiS. Z niniejszego samouczka dowiedzą się Państwo jak wygląda jej przebieg oraz na co zwrócić uwagę w trakcie przygotowań.

 

Jak przebiega rozmowa?

Rozmowę kompetencyjną kandydat odbywa przed trzyosobową komisją złożoną z pracowników naukowych.  Trwa zwykle od 15 do 20 minut, choć nie jest to sztywna reguła. Dobór składu komisji jest ściśle związany z tematami zaproponowanymi przez potencjalnego, przyszłego studenta MISHiS. Osoby zasiadające w komisji są bowiem przede wszystkim partnerami i parterkami w rozmowie, a formułowane przez nie pytania mają pomóc w dostrzeżeniu w wybranych zagadnieniach nieoczywistych wątków, treści, pierwiastków i skłonić do indywidualnego, nieszablonowego ich ujęcia. Podejście to stanowi wyraz podmiotowego traktowania kandydatów, którzy już na etapie rekrutacji współuczestniczą w tworzeniu własnej ścieżki kształcenia, dostosowanej do swoich zainteresowań oraz wrażliwości. Stąd rozmowa może stać się pierwszym etapem selekcji przyszłego tutora. Umożliwić zawiązanie więzi, która już w czasie studiów ma szansę przerodzić się w pogłębioną relację mistrza i ucznia.

 

Jak się przygotować?

W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie tematy rozmowy kompetencyjnej. Premiowane są te zagadnienia, które wykraczają poza szkolną sztampę, odnoszą się do indywidualnych zainteresowań, wymagają krytycznej refleksji lub wszechstronności namysłu. Nie należy jednak poszukiwać ich gdzieś na antypodach (krańcach) własnego świata, czy też próbować trafić w wyimaginowany klucz. Prawdopodobnie najwłaściwsze tematy, być może jeszcze nie w pełni uformowane, już w Państwu kiełkują. Wiele fascynacji (muzycznych, filmowych, teatralnych, multimedialnych), inspirujących obserwacji codzienności, czy choćby indywidualnych obszarów zmagań (poczucie pustki lub samotności) – dzięki uruchomieniu pasji badawczej ­– można przekuć w przekonujące tematy rozmowy kompetencyjnej. Nawet wydawać by się mogło trywialne pop-kulturowe klisze, opracować można w sposób wartościowy, dostrzegłszy w nich aktualny komentarz, wpisujący się w nurtujące współczesną humanistykę problemy. Ze względu na mnogość kierunków wiodących możliwych do wybrania w ramach MISHiS, niezwykle trudno sformułować katalog przykładowych tematów.  Stąd te wskazane poniżej należy traktować zaledwie orientacyjnie.

  • Przemiany intymności w dobie aplikacji Tinder.
  • Wątki rewolucyjne we współczesnej poezji polskiej na przykładzie twórczości Szczepana Kopyta.
  • Recepcja antyku w popkulturze na przykładzie komiksów Marvel i DC
  • System polityczny Singapuru jako alternatywny model demokracji.
  • Filozofia Fryderyka Nietzschego w twórczości Stanleya Kubricka.

Następnie wybrany temat należy opracować w oparciu o wybrane lektury, których wykaz przesyłany jest komisji. Ich dobór świadczy o stopniu przygotowania kandydata, a także wskazuje perforowane przez niego kierunki, jakie obrać miałby rozmowa. Niezależnie, czy wybór padł na zagadnienia analizowane uprzednio przez potencjalnego, przyszłego studenta MISHiS w jego pracy dyplomowej, bądź na potrzeby konkursu lub artykułu, czy też w takcie rozmowy planuje się poruszyć zupełnie nowe wątki, ważne jest, by wiedzę uporządkować. Sporządzenie mapy myśli, krótkiej notatki, albo konspektu powinno wystarczyć, by kluczowe kwestie utkwiły w pamięci, stając się przepustką do wymarzonych studiów. Powodzenia!