Home » II nabór na MISHiS (II stopień)

II nabór na MISHiS (II stopień)


ostatni dzień zapisów na kierunek: 2017-10-15
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2017-10-15
termin składania dokumentów: od 2017‑10-16 do 2017‑10-17
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: od 2017-10-18
limit miejsc: 10

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-10-15

  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydatowi zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego, na które powinien dokonywać wpłat opłat rekrutacyjnych. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2017-10-15

  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2017-10-15

  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce ‚Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 3 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Uzupełnienie informacji o dyplomie
  ostateczny termin wykonania tej czynności: niezwłocznie po otrzymaniu dyplomu

  Kandydat wprowadza do Systemu IR podstawowe informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

Dalsze postępowanie różni się w zależności od wariantu rekrutacji
a. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów (studenci, którzy ukończyli I stopień w ramach MISHiS)
termin składania dokumentów: od 2017‑10-16 do 2017‑10-17.
Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.

b. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
termin składania dokumentów: od 2017.10.16 do 2017.10.17
Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.
Przystąpienie do rozmowy kompetencyjnej
terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna/kompetencyjna (od 2017-10-18)
Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranych przez siebie dyscyplin, z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć zagadnień innych niż praca licencjacka i choć jeden z nich powinien być z zakresu problematyki wybieranych studiów drugiego stopnia. Dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR.

 

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków i specjalności zgodnie z wymogami określonymi przez poszczególne Wydziały w uchwale rekrutacyjnej na rok 2017/2018.

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w ramach MISHIS – ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopni – maksymalna liczba punktów – 60
Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:
 • ocena bardzo dobry – 60 punktów
 • ocena dobry plus – 50 punktów
 • ocena dobry – 40 punktów
 • ocena dostateczny plus – 30 punktów
 • ocena dostateczny – 20 punktów
b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia nieukończonych w ramach MISHiS:
 • ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia – maks. 30 punktów
 • rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy humanistycznej i społecznej sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów interdyscyplinarnych, która oceniana jest w skali od 0 do 30 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 20 punktów. – maks 30 pkt.
  Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:
  • ocena bardzo dobry – 30 punktów
  • ocena dobry plus – 25 punktów
  • ocena dobry – 20 punktów
  • ocena dostateczny plus – 15 punktów
  • ocena dostateczny – 10 punktów

      5. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

   

  W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

  1.Archeologia
  2.Administracja
  3.Bałkanistyka
  4.Bałkanistyka (studia prowadzone w języku angielskim)
  5.Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  6.Etnologia
  7.Filmoznawstwo i kultura mediów
  8.Filologia angielska
  9.Filologia polska
  10.Filologia specjalność filologia bułgarska
  11.Filologia specjalność bałtologia – filologia łotewska
  12.Filologia specjalność etnolingwistyka
  13.Filologia specjalność filologia chorwacka
  14.Filologia specjalność filologia czeska
  15.Filologia specjalność filologia germańska
  16.Filologia specjalność filologia hiszpańska
  17.Filologia specjalność filologia klasyczna
  18.Filologia specjalność filologia niderlandzka
  19.Filologia specjalność filologia nowogrecka
  20.Filologia specjalność filologia romańska
  21.Filologia specjalność filologia rosyjska
  22.Filologia specjalność filologia serbska
  23.Filologia specjalność filologia włoska
  24.Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska
  25.Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
  26.Filologia specjalność lingwistyka stosowana
  27.Filologia specjalność skandynawistyka
  28.Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
  29.Filologia specjalność studia śródziemnomorskie (studia prowadzone w języku angielskim)
  30.Filologia specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska
  31.Filologia specjalność ugrofinistyka – filologia fińska
  32.Filozofia
  33.Filozofia specjalność komunikacja społeczna
  34.Filozofia specjalność życie publiczne
  35.Historia
  36.Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  37.Historia specjalność nauczycielska
  38.Historia specjalność socjoekonomika
  39.Historia specjalność polityka i media w dziejach
  40.Kulturoznawstwo
  41.Kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo
  42.Literatura powszechna
  43.Media interaktywne i widowiska
  44.Muzykologia
  45.Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  46.Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  47.Pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii
  48.Pedagogika specjalność resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
  49.Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  50.Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  51.Pedagogika specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa
  52.Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
  53.Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  54.Politologia
  55.Polonistyka w kontekstach kultury
  56.Prawo europejskie
  57.Socjologia
  58.Stosunki międzynarodowe
  59.Wschodoznawstwo
  60.Zarządzanie i prawo w biznesie

 • Kontakt: Aneta Masztaller – sekretarz Komisji Rekturacyjnej aneta.masztaller@amu.edu.pl, 61 829 45 02

 

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243