Home » Rekrutacja na MISHiS (I stopień i jednolite magisterskie)

Rekrutacja na MISHiS (I stopień i jednolite magisterskie)

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2017-07-04
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2017-07-04
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: od 2017-07-06
limit miejsc: 30

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-07-04

  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydatowi zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego, na które powinien dokonywać wpłat opłat rekrutacyjnych. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2017-07-04

  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2017-07-04

  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce ‚Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 3 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-07-04

  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
 5. Przystąpienie do rozmowy komptencyjnej
  Rozmowa odbywa się na jeden z dwoch podanych wczesniej przez kandydata tematów. Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz o terminie przesłania propozycji tematów wraz z bibliografią. Rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej, która oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów.Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR.Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 60 punktów.
 6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne będą, po zalogowaniu, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’

  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  termin wykonania tej czynności podany zostanie w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’.

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentówco jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR.
 8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Artystyczna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Filozoficzna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Angielskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Francuskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Łacińskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Niemieckiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Wspólczesnym – laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – laureat eliminacji centralnych

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:
1.Archeologia
2.Administracja
3.Bałkanistyka
4.Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
5.Etnologia
6.Filmoznawstwo i kultura mediów
7.Filologia angielska
8.Filologia specjalność bałtologia – filologia litewska
9.Filologia specjalność etnolingwistyka
10.Filologia specjalność filologia bułgarska
11.Filologia specjalność filologia chorwacka
12.Filologia specjalność filologia czeska
13.Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska
14.Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska
15.Filologia specjalność filologia norweska (limit 1 miejsce)
16.Filologia specjalność filologia germańska
17.Filologia specjalność filologia germańska z filologią rosyjską
18.Filologia specjalność filologia romańska
19.Filologia specjalność filologia klasyczna
20.Filologia specjalność filologia koreańska
21.Filologia specjalność filologia niderlandzka
22.Filologia specjalność filologia nowogrecka
23.Filologia specjalność filologia portugalska
24.Filologia specjalność filologia serbska
25.Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
26.Filologia specjalność filologia duńska (limit 1 miejsce)
27.Filologia specjalność filologia rosyjska
28.Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
29.Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
30.Filologia specjalność filologia ukraińska
31.Filologia specjalność lingwistyka stosowana
32.Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
33.Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe
34.Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
35.Filologia specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska
36.Filologia polska
37.Filozofia
38.Filozofia specjalność komunikacja społeczna
39.Historia
40.Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
41.Historia specjalność nauczycielska
42.Historia specjalność socjoekonomika
43.Historia specjalność mediewistyka
44.Historia specjalność polityka i media w dziejach
45.Historia specjalność historia wojskowości
46.Kulturoznawstwo
47.Muzykologia
48.Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
49.Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
50.Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
51.Pedagogika specjalność resocjalizacja
52.Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
53.Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
54.Politologia
55.Prawo
56.Prawo europejskie
57.Socjologia
58.Stosunki międzynarodowe
59.Teologia
60.Wiedza o teatrze
61.Wschodoznawstwo
62.Zarządzanie i prawo w biznesie

Kontakt: Aneta Masztaller – sekretarz Komisji Rekturacyjnej aneta.masztaller@amu.edu.pl, 61 829 45 02

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 9.00-15.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 84 (parter)
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki: 12.00 - 13.00
środy: 13.00-14.00

dr Konrad Dominas
środa 13.00 - 14.00

dr Rafał Dymczyk
środa 13.00 - 14.00

Wszystkie dyżury odbywają się w sali 84 (parter, za automatami z kawą)