Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmysły chrześcijaństwa”

for English scroll down

ORGANIZATORZY KONFERENCJI (z Poznania i Wrocławia):

Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

Centrum Nowych Technologii i Przemian Społecznych UAM,

Centrum Integracji Europejskiej UAM,

oraz

(Międzyuczelniane) Centrum Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego,

Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego

ZAPRASZAJĄ NA:

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt. „ZMYSŁY CHRZEŚCIJAŃSTWA”


ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:

Zrozumienie istoty antropologicznego i kulturowego zakorzenienia duchowych przeżyć w materialnej rzeczywistości wymaga podjęcia namysłu nad problematyką postrzegania zmysłów jako aspektu badań nad ludzkim wymiarem doświadczenia religijnego.

ORGANIZATORZY NIE PRZEWIDUJĄ OPŁATY KONFERENCYJNEJ (!)


KIEDY i GDZIE:

29 listopada – 1 grudnia 2023 roku w Poznaniu (Collegium Maius, UAM, ul. Fredry 10, Poznań)


W JAKICH JĘZYKACH:

wystąpienia w języku angielskim lub polskim


ZGŁOSZENIA:

do 30 września 2023 roku należy przesłać w formie streszczenia (do 150 słów w języku angielskim) pod adres: kostiantyn.mazur@amu.edu.pl


PUBLIKACJA referatów jest przewidziana w periodyku naukowym pt. Academic Journal of Modern Philology (100 punktów MEiN) i/lub w formie monografii wieloautorskiej w serii BEYOND LANGUAGE (Æ Academic Publishing, San Diego, USA).

REFERATY GOTOWE DO PUBLIKACJI do 31 grudnia 2023 roku przyjmuje dr Monika Piechota: monika.piechota@uwr.edu.pl

Przyjmowane do druku będą wyłącznie teksty przesłane terminowo oraz zbudowane w oparciu o wymagania dla autorów periodyku AJMP:

https://ajmp.uwr.edu.pl/instructions-for-authors-stylesheet/


FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI (należy określić w swoim zgłoszeniu):

– wystąpienie z referatem;

– udział w debacie przy okrągłym stole na temat serii książek Athoska pentarchia zmysłów prof. Aleksandra W. Mikołajczaka i Rafała Dymczyka;

– udział bez referatu; 

– warsztaty z praktyk sensorycznych i artystycznej ekspresji zmysłowego doświadczenia.


KRĘGI TEMATYCZNE KONFERENCJI (wybór):

– dyskurs religijny i sposoby opisywania rzeczywistości w ramach różnych religii;

– antropologia religii wobec zagadnień zmysłowej manifestacji sacrum;

– judaizm jako źródło chrześcijańskiego przeżywania wiary;

sztuka sakralna jako kulturowe doświadczenie religii;

– zmysłowy obraz świata widziany przez pryzmat religii;

sensoryka jako kognitywistyczny wymiar religijnego doświadczenia;

liturgia jako przestrzeń zmysłowej recepcji sacrum;

teologia zmysłów w nauczaniu Kościołów chrześcijańskich;

zmysłowość w dyskursie prawno-naturalnym i pozytywistycznym;

–  doświadczenie mistyczne i jego zmysłowe zakorzenienie;

trudne doświadczenia społeczności religijnych;

– historyczne i współczesne modele atrofii religii i zaniku duchowości;

– ………(miejsce na temat Twojego referatu)…………….


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

prof. UAM dr hab. Rafał Dymczyk – główny organizator konferencji

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski – redaktor naczelny periodyku AJMP oraz serii BEYOND LANGUAGE

dr Kostiantyn Mazursekretarz konferencji, zajmuje się wszystkimi sprawami organizacyjnymi konferencji, adres e-mail: kostiantyn.mazur@amu.edu.pl

dr Nune Srapyan

dr Monika Piechota – sekretarz redakcji Academic Journal of Modern Philology (przyjmuje referaty do publikacji)

Lokalizacja siedziby organizatora konferencji:

Collegium Maius, ul. Fredry 10 (pok. 243/244), 61–701 Poznań

tel.: +48 61 829 45 02; +48 509 551 763


WIĘCEJ O TEMATYCE KONFERENCJI:

Problematyka postrzegania zmysłów jako aspektu badań nad religiami, a w szczególności nad chrześcijaństwem, jest stosunkowo nową przestrzenią naukowego namysłu nad ludzkim wymiarem doświadczenia religijnego. Zagadnienia związane z ludzkim doświadczeniem religii są ważne dla głębszego zrozumienia antropologicznego, kulturowego i językowego uwarunkowania zjawiska zakorzenienia przeżyć duchowych w rzeczywistości materialnej.

Przyjmuje się, że uobecnienie doznań zmysłowych wyrażonych w liturgii oraz w świadectwach duchowych przeżyć, tworzy osobny wymiar kultury religijnej, w szczególności kultury chrześcijańskiej, jako składnika europejskiej tożsamości.

Zakłada się, że zmysły odgrywają kluczową rolę w integrowaniu społeczności wyznawanych religii, bowiem poprzez zmysły człowiek poznaje świat i tworzy jego obraz mentalny. Co więcej, wzrok, słuch, węch, smak oraz dotyk tworzą nie tylko somatyczny wymiar ludzkiego życia, ale także przetworzone przez świadomość, modelują noetyczną rzeczywistość ludzkiej duchowej egzystencji.

Organizatorom zależy na tym, aby zagadnienia podejmowane podczas konferencji odważenie odsłaniały nowe obszary naukowej refleksji nad religią w ogólności, a w szczególności nad chrześcijaństwem – pojmowanym jako doświadczanie jedności duchowej i materialnej rzeczywistości. Wzajemne zależności ducha i materii bardzo trudno uchwycić z perspektywy odrębnie traktowanych dziedzin wiedzy, dopiero połączenie elementów różnych perspektyw badawczych oraz synergia metodologii użytych do opisu przedmiotu badania eksponowanego przez proponowane kręgi tematyczne konferencji daje szansę uchwycenia sedna problemu ukrytego za zasłoną bytu.

 Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji jest otwarte dla przedstawicieli różnych nauk, nie tylko nauk humanistycznych i społecznych, lecz też dla ludzi otwartego umysłu zgłębiających różne wymiary sztuk pięknych oraz nauki matematyczno-przyrodnicze.

Organizatorzy zakładają całkowicie interdyscyplinarny charakter tego międzynarodowego spotkania naukowego, ponieważ tylko w ten sposób można ukazać zmysłowość religijnego doświadczenia jako przeżycia duchowego i połączyć naukową wizję z religijnym przeżywaniem swojej egzystencji. Dołącz do nas podczas konferencji i powiedz nam co myślisz. Każdy jest mile widziany!


Flaga Wielkiej Brytanii

CONFERENCE ORGANIZERS (from Poznań and Wrocław):

Laboratory of Humanistic Interdisciplinary Studies at the Faculty of Polish and Classical Philology AMU

Center for New Technologies and Social Change AMU

Center for European Integration AMU

and

Center for Interdisciplinary Research, Adam Mickiewicz University and the University of Wroclaw

College of Interdisciplinary Studies, University of Wroclaw

INVITE YOU TO:

International Scholarly Conference „THE SENSES OF CHRISTIANITY”


CONFERENCE OBJECTIVES:

Understanding the essence of the anthropological, cultural and linguistic embedding of spiritual experiences within material realities

THERE IS NO CONFERENCE FEE (!)


WHEN and WHERE:

November 29 – December 1, 2023 in Poznań (Collegium Maius, UAM, 10 Fredry St., Poznań, Poland)


LANGUAGES:

English and/or Polish


CONFERENCE SUBMISSIONS:

Submit an abstract (up to 150 words in English) by September 30, 2023 to: kostiantyn.mazur@amu.edu.pl

Papers are going to be published in the Academic Journal of Modern Philology and/or in the form of a book in the BEYOND LANGUAGE series (Æ Academic Publishing, San Diego, USA).

PROOFREAD PAPERS READY FOR REVIEW AND PUBLICATION are accepted by dr. Monika Piechota: monika.piechota@uwr.edu.pl until December 31, 2023.


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS CAN BE FOUND HERE: https://ajmp.uwr.edu.pl/instructions-for-authors-stylesheet/


THERE ARE FOUR BASIC WAYS OF CONFERENCE PARTICIPATION (to be specified in your application):

– with a paper;

– without a paper;

– participation in a roundtable debate on the series of book series Athos pentarchy of the Sences by Aleksander W. Mikolajczak and Rafal Dymczyk;

– participation in workshops on sensory practices and artistic expression of sensory experience


CONFERENCE TOPICS (selection):

– religious discourse and ways of describing reality within different religions;

– anthropology of religion and issues of sensual manifestation of the sacred;

– Judaism as a source of Christian experience of faith;

– sacred art as a cultural experience of religion;

– the sensory image of the world as seen through the prism of religion;

– cognitive dimensions of religious experience;

– liturgy as a dimension of sensory reception of the sacred;

– theology of the senses in the teaching of the Christian Churches;

– sensuality in legal-naturalist and positivist discourse;

– mystical experience and its sensual roots;

– difficult experiences of religious communities;

– historical and contemporary models of the atrophy of religion and the disappearance of spirituality;

– ………(place for the topic of your paper) …………….


CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE:

prof. UAM dr. hab. Rafał Dymczyk – chief organizer of the conference

prof. dr. hab. Piotr P. Chruszczewski – editor-in-chief of the AJMP periodical and the BEYOND LANGUAGE book series

dr. Kostiantyn Mazur – conference secretary, handles all organizational matters of the conference, e-mail address: kostiantyn.mazur@amu.edu.pl

dr. Nune Srapyan

dr. Monika Piechota – editorial secretary of the Academic Journal of Modern Philology (accepts papers for publication)


CONFERENCE HEADQUARTERS:

Collegium Maius, 10 Fredry St. (room 243/244), 61-701 Poznań, Poland

tel.: +48/61/829 45 02; +48 509 551 763


MORE ABOUT THE CONFERENCE:

The subject matter of sense perception as an aspect of the study of religions, and Christianity in particular, is a relatively new frontier of scientific investigation of the human dimension of religious experience. Topics related to the human experience of religion are important for a deeper understanding of the anthropological, cultural and linguistic determinants of the discussed phenomenon, and especially of its embedding within spiritual experiences in material reality.

It is assumed that the sensory experiences expressed in the liturgy and in the testimonies of spiritual experiences create a separate dimension of religious culture, especially Christian culture, understood as an important component of European identity.

One may suppose that the senses play a key role in the integration of religious communities, due to the fact that through the senses man learns about the world and forms his mental image of it. What is more, sight, hearing, smell, taste and the sense of touch not only form the somatic dimension of human life, but also, refined by consciousness, model the noetic reality of human spiritual existence.

The organizers of the conference are keen to ensure that the issues addressed boldly uncover new areas of scholarly reflection on religion in general, and Christianity in particular – understood as experiencing the unity of spiritual and material reality. The interdependence of spirit and matter is quite challenging to embrace from the perspective of separately treated areas of study, only the combination of elements of different research perspectives and the synergy of methodologies used to describe the object of study exposed by the proposed thematic circles of the conference may give a chance to grasp the essence of the problem concealed behind the veil of being.

The invitation to participate in the conference is open to representatives of a number of sciences, not only the humanities and social sciences, but also to open-minded scholars exploring various dimensions of the fine arts, natural sciences and mathematics. The organizers suggest a fully interdisciplinary character of this international scholarly meeting, because only in this way one can show the sensuality of religious experience

Join us at the conference and tell us what you think. Everybody is welcome!

Skip to content